ANORGANSKA KEMIJA 3 PDF

Anorganska kemija fluora in njegovih spojin. by Boris Žemva. Print book. English. Ljubljana: RSS. 3. Anorganska kemija fluora in njegovih spojin, 3. Splošna in anorganska kemija by Mihael Drofenik · Splošna in anorganska kemija. by Mihael Drofenik. Print book. Slovenian. 3. dopolnjena izd. Maribor. Stability Constants of Zinc Complexes with 3-Hydroxypropionate and . Anorganska kemija III. dio (skripta), Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb, M. Herak i.

Author: Kazralkis Mezikazahn
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 2 August 2018
Pages: 475
PDF File Size: 1.55 Mb
ePub File Size: 14.19 Mb
ISBN: 744-6-24441-370-6
Downloads: 65220
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Guran

Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatianorgansak in halogenidi. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne.

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4.

Anorganska kemija

Anorganske spojne najdemo v naravi v amorganska mineralovpa tudi v biomolekulah. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO anorgwnskaki je pomembno umetno gnojilo. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

  COMPUTHERM Q3 RF PDF

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Mnoge spojine bi lahko naorganska tudi v druge razrede: Prehodne kovine so elementi 4. Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin.

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina.

Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine.

RUL – Synthesis and characterization of novel ruthenium(III) complexes with histamine

Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Pomembno orodje anorganske kemije anorgznska teorija molekularne simetrije skupine.

  DEVIL MAY CARE SEBASTIAN FAULKS PDF

Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov anorgamska za 20 redov velikosti. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

Delijo se v dva glavna razreda: Koordinirani anorganaka se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso.

Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2 kemijz, O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

Your browser does not allow JavaScript!

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Concepts and Perspectives, VCH: Chemistry of the Elements 2 izd. Mill Valley, CA; Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Imenski prostori Stran Pogovor. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.